70. sednicom Opštinskog veća opštine Plandište

Predsednik opštine Plandište, Jovan Repac predsedavao je 70. sednicom Opštinskog veća opštine Plandište koja je održana u utorak,  17.04.2018. godine. Pre usvajanja, na predlog predsednika Opštine,  dnevni red je proširen sa još dve tačke.

Posle usvajanja zapisnika sa 67., 68. i 69. sednice, većnici su prvo utvrđivali Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2018. godinu (prvi dopunski budžet).

U okviru ove tačke je rečeno da se rebalans radi zbog priliva sredstava i da su ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine povećavaju za 11.437.000,00 dinara i to u delu poreza na imovinu, poreza na dobra i usluge, transfera drugih nivoa vlasti, prihoda od imovine i od mešovitih i neodređenih prihoda.

Nakon toga, većnici su utvrdili Predlog odluke o suosnivanju Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo.

U okviru ove tačke je rečeno da se preduzeće osniva kao zajedničko javno preduzeće sa većinskim osnivačem gradom Pančevo i drugim jedinicama lokalne samouprave sa teritorije Južnog Banata.

Takođe je rečeno da opština Plandište osniva JP “Urbanizam“ Pančevo kao zajedničko javno preduzeće u cilju obezbeđivanja kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine.

Na dnevnom redu 70. sednice Opštinskog veća bilo je i utvrđivanje predloga Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište. U okviru ove tačke rečeno je da Odluka nije usklađena u delu koji se odnosi na ravnopravni status zaposlenih u Kabinetu predsednika Opštine.

Ovom odlukom promenile bi se nadležnosti postojećih organizacionih jedinica (doneta je nova Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Plandište).

Takođe je rečeno da za sprovođenje predloženih odredbi Odluke o organizaciji opštinske uprave opštine Plandište nije potrebno obezbediti  dodatna finansijska sredstav u budžetu opštine, s obzirom da će funkcionisati sa istim brojem zaposlenih.

Većni su na poslednjoj sednici Opštinskog veća utvrdili i predlog odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stameno-posovnim zgradama na teritoriji opštine Plandište.

Nakon toga, razmatrani su i usvojeni predlog Rešenja o davanju saglasnosti na ugovor o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u opštini Plandište i davanje ovlašćenja predsedniku opštine Plandište, Jovanu Repcu za potpisivanje ugovora o javno – privatnom partnerstvu.

Većnici su na 70. sednici Opštinskog Veća doneli Rešenje o odobravanju isplate novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište u iznosu od 50.000 dinara.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i  tekuća pitanja.

 

x

Takođe pogledajte ...

UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSI U PLANDIŠTU

Centar za socijalni rad opštine Plandište danas je zvanično dobio u vlasništvo ...

Facebook