IZVEŠTAJ SA 23. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE USVOJEN DRUGI REBALANS BUDŽETA

Poslednja, 23. sednica Skupštine opštine Plandište održana je ponedeljak, 17.09.2018. godine. Sednicom je predsedavao Endre Sabo, predsednik Skupštine opštine Plandište.Na dnevnom redu je bilo 11 tačaka.
Odbornici Skupštine opštine Plandište su prvo razmatrali i usvojili Odluku o pristupanju donošenju Statuta opštine Plandište a nakon toga će razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2018. godinu za period januar – jun 2018. godine. U vezi sa ovom tačkom je rečeno da na osnovu člana 41. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Opština obavezuje da svoj Statut i druge opšte akte uskladi sa ovim zakonom. Opština je u obavezi da predlog statuta dostavi nadelžnom ministarstvu najkasnije šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Nakon toga razmatran je, bez usvajanja i Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2018. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da je Zakonom o budžetskom sistemu propisana obaveza lokalnog organa uprave nadležnog za finansije da redovno prati izvršenje budžeta i da najmanje dva puta godišnje informiše izvršni organ lokalne vlasti, od januara do juna, odnsno od januara do septembra u tekućoj godini. Takođe je rečeno da je budžet opštine Plandšte donet na osnovu smernica koje su dobijene od Ministarstva finansija. Na osnovu datih smernica urađen je i Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Plandište za period januar – jun 2018. godine. U ovom periodu, zajedno sa sredstvima koja su preneta iz prethodne budžetske godine, ostavren je suficit u iznosu od 8.254.422,69 dinara.

Odbornici su na poslednjoj sednici Skupštine opštine Plandište doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu (drugi dopunski budžet). U vezi sa ovom tačkom je rečeno da je Drugim dopunskim budžetom korigovan budžet na viši nivo i on će iznosti 605.020.312,00 dinara. U okviru ove Odluke urađene su preraspodele između aproprijacija, odnosno povećanje – smanjenje onih aproprijacija gde je nedovoljno ili više od planiranih sredstava Odlukom u prvom dopunskom budžetu.

Odbornici su doneli i Odluku o finansiranju kapitalnih investicija u 2018. godini kao i Odluku o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite Opštine Plandište za period 2019-2023. U okviru ove tačke, rečeno je da je Strategija izrađena na principu, sa građaninom kao centralnom figurom i sa najboljom i iskrenom željom da se on oseća socijalno zaštićenim i egzistencijalno sigurnim. Takođe je rečeno da Strategija oslikava trenutno stanje na planu socijalne zaštite i ukazuje na pravce delovanja kojima se postojeći problemi mogu prevazići i u budućnosti anulirati. Trajni efekti ovog dokumenta treba da bude smanjenje siromaštva i obezbeđenje efikasnije i bolje zaštite ranjivih grupa dece, invalidnih i starijih osoba, kao i marginalizovanih grupa građana u opštini Plandište. Time će se bitno doprineti izgradnji solidarne, pravedne lokalne zajednice sa jednakim šansama za sve.

Doneta je i Odluke o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada. Ovom Odlukom se određuju lokacije za odlaganje inertnog otpada na teritoriji opštine Plandište za naseljena mesta Plandište, Hajdučica, Stari Lec, Barice, Jermenovci, Veliki Gaj, Kupinik, Banatski Sokolac, Miletićevo i Dužine. Ove lokacije uređuje i održava JP „Polet“ Plandište. U odluci je definisan inertni otpad koji predstavlja otpad koji potiče od građevinske industrije i otpad od rušenja objekata (cigla, blokovi, crep, beton, malter, zemlja, pesak, šljunak…). Odlukom je određen i nadzor nad sprovođenjem, kao i kaznene odredbe.

Osim toga, odbornici su razmatrali Finansijski izveštaj JP „Polet“ Plandište za 2017. godinu a nakon toga su doneli Rešenja o davanju naziva ulica i zaselaka na teritoriji Opštine Plandište. Na 23. sednici SO Plandište odbornici su doneli Rešenje o razrešenju člana Komisije za finansije, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine a nakon toga i Rešenje o izboru člana Komisije za finansije, urbanizam, stambeno – komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine.

Poslednja tačka bila su Odbornička pitanja.

x

Takođe pogledajte ...

„Dani ribara“ i „Zlatni kotlić“ obeležili vikend u Plandištu

„Dani ribara“ su tradicionalna manifestacija koja se obeležava poslednjih dvadeset godina u ...

Facebook