POKREĆE SE POSTUPAK JAVNE NABAVKE 32/2018 – NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE PLANDIŠTE

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38,  Plandište, poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti dobara „NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE PLANDIŠTE“. Predmetna javna nabavka sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

x

Takođe pogledajte ...

U Plandištu žive sa HIV-om!

U južnobanatskom okrugu prema istim podacima od 1986. godine do danas 108 osoba ...

Facebook