Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010,  101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  ispr.,  108/2013,  142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017), 64. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 56. stav 1. i člana 63. Poslovnika o radu  Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište”, broj 9/2012 i 15/2013), Opštinsko veće Opštine Plandište na sednici održanoj dana 29. novembra 2018. godine donelo je

Z A K LJ U Č A K
O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2019. GODINU

 

Javna rasprava o Nacrtu Odluke traje do 6.12.2018. godine.

 

Kompletan tekst Zaključka o utvrđivanju i upućivanju na Javnu raspravu Nacrta Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu možete pogledati ovde.

Nacrt Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu možete pogledati ovde.

Kadrovski plan Opštine Plandište možete pogledati ovde.