Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i 111/2017)   i člana   član 1. i član 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni li st  op šti n e  PLANDIŠTE » broj  2/2007) , Predsedn ik  opštin e  PLANDIŠTE  j e  dana 01.03.2019. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI PLANDIŠTE

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE

 

Kompeltan tekst Oglasa – Drugi krug za 2018. godinu možete preuzeti ovde.

Prijava na Oglas – Drugi krug za 2018. godinu možete preuzeti ovde.