Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam
i zaštitu životne sredine

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 i 83/18), čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broJ 135/04 i 88/10) oglašava

JAVNI UVID
U
NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČZA POSEBNE NAMENE
PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE“
I
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE
PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE“ NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Potamišje“ (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Potamišje“ na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), obuhvata obuhvata delove teritorija: Grada Zrenjanina (KO Banatski Despotovac, KO Botoš, KO Orlovat, KO Tomaševac, KO Farkaždin i KO Čenta); Opštine Kovačica (KO Idvor i KO Uzdin), Opštine Opovo (KO Baranda, KO Opovo i KO Sakule), Opštine Plandište (KO Stari Lec i KO Hajdučica) i Opštine Sečanj (KO Banatska Dubica, KO Boka, KO Jarkovac, KO Jaša Tomić, KO Konak, KO Neuzina, KO Sečanj, KO Sutjeska i KO Šurjan).

Kompletan tekst Javnog uvida u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja možete pogledati ovde.

Kompletnu dokumentaciju možete pruezeti ovde.