Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon), člana 28., člana 32. stav 6. i člana 44. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Sl.glasnik  RS“, broj 36/2006), člana 63. i 149. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, broj 30/2018), člana 8.Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu („Sl. list opštine Plandište“, broj 37/2019 i 3/2020), člana 2. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama („Sl. list opštine Plandište“, br. 19/2016 i 36/2017) i čl. 53. Poslovnika Opštinskog veća opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 40/2019), Opštinsko veće opštine Plandište na sednici održanoj dana 15.05.2020. godine,  raspisuje KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U OPŠTINI PLANDIŠTE ZA 2020. GODINU

 Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac 1 – Prijavni obrazac;
Obrazac 2 – Predlog projekta;
Obrazac 3 – Budžet projekta;
Obrazac 4 – Narativni izveštaj;
Obrazac 5 – Zahtev za prenos sredstava;
Obrazac 6 – Finansijski izveštaj;