Na dnevnom redu Pete sednica Opštinskog veća opštine Plandište kojom, je predsedavao Jovan Repac, predsednik opštine, ukupno je bilo 15 tačaka dnevnog reda. Pre usvajanja, dnevni red je dopunjen sa dve tačke, sa Odlukom o izradi izmena i dopuna prostornog plana opštine Plandište i Odlukom o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Plandište.

Većnici su prvo utvrđivali Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (Treći dopunski budžet). U okviru ove tačke rečeno je da se budžet umanjuje za 50 miliona dinara, sa 669 na 613 miliona dinara.

Nakon toga većnici su utvrdili i Predlog Odluke o izmenama i dopunam Odluke o određivanju lokacije za odlaganje internog otpada i Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Plandište. Na teritoriji opštine Plandište određene su 3 zone za utvrđivanje poreza na imovinu. Odlkom je utvrđena prosečna cena kvadratnog metra za građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište, za stanove i kuće za stanovanje.

Na poslednjoj sednici Opštinskog veća utvrđen je i Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište. U okviru ove tačke je rečeno da za davanje u zakup državnog zemljišta ima ukupno 311 licitacionih jedinica. Nakon toga većnici su usvojili Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Većnici su zatim razmatrali Izveštaj o radu i Gorišnji plan rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2019/2020 godinu. Utvrđen je i Predlog Zaključka o pokretanju inicijative za kandidata za člana Saveta za međunacionalne odnose Opštine Plandište iz redova srpske nacionalnosti sa teritorije oštine Plandište a nakon toga i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Tima za implementaciju projekta „Briga o mentalnom zdravlju za inkluzivi razvoj zajednice“ i Predlog Zaključka o raspisivanju Konkursa za novčanu pomoć studentima sa teritorije Opštine Plandište za školsku 2020/2021. godinu. Detalji konkursa mogu se naći na sajtu Opštine Plandište. Sve odluke donete su jednoglasno.

Sednici su prisustvovali predsednik SO Plandište, Goran Donevski, zamenik predsednika Opštine, Dušan Ćurčić i načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Odavić Mak.