PLANDIŠTE: Odluka Komisije o ceni zakupa poljoprivrednog zemljišta

Komisija za utvrđivanje cena za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu donela je Zaključak kojim se utvrđuje zakupnina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva.

Komisija je u skladu sa zakonom i odlukama utvrdila visinu zakupnine za svaku jedinicu javnog nadmetanja koja je predmet davanja u zakup po osnovu prava prečeg za stočarstvo.

Prosečno postignuta cena zakupa po hektaru je prosečna cena postignuta na poslednjem javnom nadmetanju za zakup poljoprivrednog zemljišta.

U skladu da utvrđenim cenama zakupnina za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa vlasnicima domaćih životinja, Komisija je usvojila cenovnik koji odgovara kvalitetu njiva 4. klase, a na osnovu obračunatih zakupnina za sve ostale kulture i klase.

x

Takođe pogledajte ...

Stanje Covida-19 na dan 21 novembra u Plandištu

Prema poslednjim podacima, sa presekom subota 21. novembar zabeleženo je novih 303 ...

Facebook