Poslednja, 108. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u ponedeljak, 20.05.2019. godine. Sednicom je predsedavao predsednik opštine, Jovan Repac. Na dnevom redu sednice bilo je ukupno 6 tačaka.

Članovi Opštinskog veća opštine Plandište su nakon usvajanja zapisnika sa 107. sednice prvo utvrđivati predlog Odluke o javnim raspravama. U okviru ove tačke rečeno je da se ovom odlukom bliže uređuje način i postupak organizovanja i sprovođenja javne rasprave u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata, odnosno planskih dokumenata iz nadležnosti opštine Plandište. Takođe je rečeno da Javna rasprava može biti obavezna, u postupku pripreme akata utvrđenih Odlukom a u skladu sa zakonom, odnosno Statutom i fakultativna, u postupku donošenja drugih opštih akata iz nadležnosti Skupštine opštine. Odlukom je definisano da se Javna rasprava obavezno organizuje i sprovodi u postupku pripreme Statuta, pripreme Budžeta, pripreme Plana razvoja i dokumenata javnih politika Opštine, u postupku utvrđivanja stopa izvornih prihoda Opštine, prostornih i urbanističkih planova i u drgim slučajevima predviđenim zakonom i Statutom.

Nakon toga, većnici su razmatrali i usvojili Predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište. U vezi sa ovom tačkom je rečeno da se Pravilnikom uređuju organizacione jedinice i njihov delokrug, rukovođenje organizacionim jedinicama, nazivi i opisi radnih mesta, zvanja u kojima su radna mesta razvrstana, potreban broj zaposlenih za svako radno mesto, vrsta i stepen obrazovanja. Potreba za donošenjem Pravilnka proistekla je iz činjenice da je jedan broj zaposlenih otišao u penziju i zbog promene radnih mesta.

Većnici su razmatrali i usvojili i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Plandište.

Pretposlednja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe građana i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.