Poslednja u ovoj godini, 134. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 27.12.2019. godine. Dnevni red sednice kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, imao je dopunu tako da su većnici raspravljali i odlučivali o ukupno 12 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 132. i 133. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo razmatrali i utvrđivali Predlog Poslovnika Opštinskog veća opšine Plandište kojim se uređuje organizacija, način rada i odlučivanja Opštinskog veća u skladu sa zakonom i Statutom opštine Plandište.

Nakon toga, razmatran je Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar-jun 2020. godine. Predlog je da Opština snosi troškove mesečnih karata iznad 5000 dinara od cene koju naplaćuje ovlašćeni prevoznik, umanjenu za komercijalni popust koji daje ovlašćeni prevoznik za sve relacije sa susednim opštinama, odnosno iznad 4000 dinara za relaciju Margita-Vršac i Jermenovci-Alibunar, i 30% od cene za sve relacije van susednih opština (Beograd, pančevo, Zrenjanin).

Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar –jun 2020. godine jeste da visina regresiranja koje će plaćati Opština jeste 30% od cene vikend karata.

Učenici završnih godina ovo pravo ostvaruju za mesece januar-maj. Predlog Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2020. godinu predviđa da učešće korisnika po detetu bude 20% od ekonomske cene, što znači da je za celodnevni boravak za jedno dete potrebno da se plati 3.574,83 dinara, odnosno 2.859,86 dinara za celodnevni predškolski program.

Većnici su nakon tog razmatrali i jednoglasno, kao i sve dotada tačke, usvojili i Rešenje o davanju saglasnosti na izradu programa za unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite starim licima i deci romske nacionalnosti opštine Plandšte radom terenskih službi, Rešenje o odobrenju i finansiranju programa u oblasti sporta, Rešenje o usvajanju godišnjih planova inspekcijskog nadzora za 2020. Godinu nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Plandište.

Nakon toga, većnici su izglasali Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve u toku 2019. godine, za potrebe funkcionsanja Opštinske uprave opštine Plandište, MZ Velika Greda, razdela Predsednika Opštine i za potrebe MZ Stari Lec.

Pretposlednja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe građana, udurženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.