Na  osnovu člana  46.  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  („Sl.  glasnik  RS“,  broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 3. Odluke o novčanoj pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 27/2016), člana 63. i člana 149. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 30/2018), Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj 04.10.2019. godine, raspisuje

 

K O N K U R S
ZA NOVČANU POMOĆ STUDENTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

I PREDMET KONKURSA

Raspisuje se konkurs za novčanu pomoć studentima prve godine fakulteta odnosno umetničkih akademija, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Plandište, za školsku 2019/2020 godinu.

Obaveze koje dospevaju u ovoj budžetskoj godini biće realizovane najviše do iznosa sredstava koja su planirana Odlukom o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu („Službeni list opštine Plandište“, broj 19/2018, 10/2019, 15/2019 i 29/2019) u okviru Programa 14 – Razvoj sporta i omladine, PA 0005 Sprovođenje omladinske politike, programska klasifikacija 1301-0005, funkcija 160, pozicija 156, ekonomska klasifikacija  472 – Novčana pomoć studentima I godine – Odluka.

Obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biće realizovane do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu.

Kompetan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavu na Konkurs možete preuzeti ovde.