Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019)  i člana Član 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni li st  op šti n e  PLANDIŠTE » broj  2/2007) ,  Predsedn ik  opštin e  PLANDIŠTE  je dana 01.11.2019. godine, doneo

 

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI PLANDIŠTE

i raspisuje

O G L A S
ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE
U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE

Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovde.

Izjavu za investiciono ulaganje možete preuzeti ovde.

Prijavu na Oglas možete pruzeti ovde.