Poslednja, 110. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održan je u petak, 07.06.2019. godine. Sednicom je predsedavao predsednik opštine, Jovan Repac koji je pre usvajanja dnevnog reda predložio dopunu sa jednom tačkom koja se odnosi na Odobravanje i finasiranje posebnih programa u oblasti sporta za 2019.godinu.

Većnici su prvo usvojili zapisnik sa 108.i 109. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici a nakon toga su razmatrali i utvrdili Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Plandište za 2018.godinu. U okviru ove tačke je rečeno da Opštinsko veće u 2018.godini odžalo 34 sednica, 16 u redovnom i 18 po hitnom postupku. Veće je razmatralo 230 tačaka dnevnog reda i usvojilo 97 predloga akata i to30 predloga odluka, 61 predloga rešenja, 3 predloga programa i 3 ostala akta. Takođe je rečeno da je Opštinsko veće sve odluke donelo jednoglasno. Najava sednica sa kompletnim materijalom kao i izveštaji sa sednica objavljeni su na internet prezentaciji Opštine Plandište.

Nakon toga, Utvrđen je Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandnište (drugi dopunski budžet). U vezi sa ovom tačkom je rečeno da u prihodnom delu Odluke (Drugi dopunski budžet), planirana masa sredstava tekućih prihoda i primanja, kao i prihoda od zaduživanja iznosi 670.252.947 dinara. Odluka je planirana na višem nivou za 36.942.047 dinara u iznosu na usvojeni budžet.

Nakon toga većnici su razmatrati Izveštaje o radu i Izveštaje o finansijskom poslovanju za 2018.godinu, prvo Izveštaj Istorijskog arhiva Bela Crkva, pa Izveštaj Narodne bilioteke Plandište i Izveštaj Kulturno obrazovnog centra Plandište za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. Na dnevnom redu 110.sednice Opštinskog veća opštine Plandište je i Razmatranje Izvršenja plana rada Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište za period 01.01.2018.-31.12.2018. i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izvršenje plana rada Doma zdravlja za isti period a nakon toga i Izveštaja o radu Centra a socijalni rad Plandište za 2018.godinu i Finansijskog izveštaja za finansiranje iz opštinskog budžeta za 2018.godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Plandište i Finansijskog izveštaja za finansiranje iz opštinskog budžeta za 2018.godinu. U okviru ove tačke je rečeno da je Centar u 2018.godini imao 1961 korisnika i da je iz budžeta za pomoć njima izdvojeno oko 12,5 miliona dinara. U vezi sa Izveštajem i Finansijskim izveštajem Crvenog krsta Plandište za 2018. godinu i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Crvenog krsta za 2018.godinu, i zvestilac po ovojj tački je rekao podatak da je tokom prošle godine u svim realizovanim aktivnostima bilo angažovano 3515 lica.

Na 110. sednici Opštinskog veća Plandište razmatran je i Finansijski izveštaja Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište od 01.januara do 31.decembra 2018.godine i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište od 01.januara do 31.decembra 2018.godine.

Većnici su bili upoznatim sa novim projektom koji se radi i sa Predlogom Rešenja o poveravanju realizacije projekt Sanacija čvorišta na vodovodnoj mreži u Plandištu (Faza II) Javnom preduzeću „Polet“ Plandište. U okviru ove tačke je rečeno da je krajem maja, opština Plandište zaključila Ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo o dodeli bespovratnih sredstava za sufinasiranje izgradnje, sanacija i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini, odnosno za Sanaciju čvorišta na vodovodnoj mreži u Plandištu (Faza II).  Većnici su jednoglasno usvojili Predlog Pravilnika o izmeni Pravilnika o dodeli jednokratne pomoći u naturi u opštini Plandište i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju komisije za dodelu jednokratne pomoći u naturi u opštini Plandište.

Pretposlednja i poslednja tačka bili su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.