U ponedeljak, 24.02.2020. održana je 35. sednica Skupštine opštine Plandište. Predsedavajući, Endre Sabo, predsednik SO Plandište je predložio dopunu dnevnog reda sa 2 tačke, koja je jednoglasno usvojena tako da je umesto 14, sednica ukupno imala 16 tačaka dnevnog reda.

Odbornici su prvo razmatrali i usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (Prvi dopunski budžet). U okviru ove tačke je rečeno da je Prvim rebalansom budžet planiran na višem nivou za 95 miliona tako da budžet za 2020. godinu iznosi 645 miliona 681 hiljada dinara. Po ovoj Odluci najveće promene su se desile u razdelu za Opštinsku upravu, za Dom zdravlja „1. Oktobar“, JP „Polet“ Plandište i Mesne zajednice. Rebalansom su, između ostalog, predviđena sredstva i za sanaciju, adaptaciju i dogradnju osnovne škole „Dositej Obradović“, odeljenje u Margiti, za igradnju kapele u Margiti i Hajdučici i nabavku i ugradnju svetiljki u svim naseljenim mestima u opštini Plandište. Na ovoj sednicii odbornici su usvojili i Odluku o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2019. godinu. Odlukom se odobrava da reviziju završnog računa izvrši lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije. Postupak nabavke za usluge revizje završnog računa budžeta opštine Plandište za 2019. godinu vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Odbornici su jednoglasno doneli i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Plandište. Opština Plandište ovom Odlukom obezbeđuje pravo na dnevne usluge u zajednici: 1. Pomoć u kući za odrasla lica sa invaliditetom i starija lica i 2. Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvou.

Na poslednjoj sednici SO Plandište usvojen je i Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2020. godinu, kojim su obuhvaćene parcele predviđene za otuđenje u 2020. godini. Programom se utvrđuje rok za pokretanje i sprovođenje postupka otuđenja kao i postupak davanja u zakup građevinskog zemljišta. Program se zasniva na rešenjima i uslovima predviđenim zakonima, podzakonskim aktima i Odlukama opštine Plandište. Otuđenje građevinskog zemljišta koje se nalazi u javnoj svojini opštine Plandište sprovodi se u postupku javnog nadmentanja ili prikupljanjem pismenih ponuda na osnovu sprovedenih javnih oglasa. Nakon toga usvojen je i Program korišćenja sredstava naplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2020. godinu kojim se planiraju prihodi koji će biti ostvareni od naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište, kao i plan korišćenja tih sredstava.

Odbrnici su jednoglasno usvojili i Rešenje o davanju saglasnosti na usaglašavanje kapitala preduzeća Javnog preduzeća „Polet“ Plandište. Ovo Rešenje se daje radi usaglašavanja kapitala preduzeća koje se vodi u poslovnim knjigama u iznosu od 47.738.000,00 dinara sa upisanim kapitalom registrovanim u APR-u u iznosu od 11.414.820,00 dinara.

Na dnevnom redu 35. sednice SO Plandište bilo je i davanje saglasnosti na Finansijski plan Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2020. godinu kao i davanje saglasnosti na Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište i Izveštaj o implementaciji Plana javnog zdravlja opštine Plandište za 2019. godinu. Nako toga, odbornici su doneli Rešenje o razrešenju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Plandište u stalnom sastavu a zatim i Rešenje o imenovanju novih članova kao Rešenje o razrešenju i imenovanju novog člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Plandište. Jednoglasno je usvojeno i Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izradu Godišnjeg plana i programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kao i Rešenje o obrazovanju Komisije za planove.

Poslednja tačka bila su Odbornička pitanja.