IZVEŠTAJ SA 124. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Poslednja, 124. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u sredu, 25.09.2019. godine. Sednica kojom je predsedavao predsednik opštine, Jovan Repac na dnevnom redu je imala 17 tačaka. U radu sednice učestvoali su svi većnici.

Posle usvajanja zapisnika sa 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 i 123 sednice Opštinskog veća opštine Plandište većnici su prvo razmatrali i utvrdili Predlog Mišljenja kojim se podržavaju primedbe Predsednika opštine Plandište na čl. 4 Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije dostavljene Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. U okviru ove tačke je rečeno da je uvidom u Nacrt zakona o izmenama i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije uočeno da ima grešaka koje se odnose na opštinu Plandište. Zato je predsednik opštine stavio primedbe na osnovu kojih bi trebalo da se urade ispravke.

Nakon toga, većnici su razmatrali Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Plandište za 2019. godinu i period januar – jun 2019. U prvih šest meseci procenat izvršenja budžeta, je 35,18 %. Ukupni izdaci iznosili su 252.993.178,97 dinara. Većnici su razmatrali i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godine (treći dopunski budžet). U okviru ove tačke je rečeno da se Treći dopunski budžet planira na višem nivou za 17.054.371,00 dinar jer je povećan priliv novčanih sredstava od viših nivoa vlasti.

Većnici su usvojili i predlog Odluke o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište koja treba da bude usaglašena sa Zakonom o budžetskom sistemu koji nalaže da se uspostavi interna revizija. Većnici su usvojili i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište kao i Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište.

Na 134. sednici Opštinskog veća, razmatran je Izveštaj o poslovanju sa Izveštajem za utrošena sredstva iz budžeta opštine Plandište i Finansijskog izveštaja JP „Polet“ Plandište za 2018. godinu i utvrđen Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa Izveštajem za utrošena sredstva iz budžeta. Takođe, razmatran je Izveštaj o radu Predškolske ustanove Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2018/2019 godinu a nakon toga je utvrđen predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj. Razmatran je i Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2019/2020 godinu i utvrđen predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada kojim se bliže uređuje vreme, mesto, način i nosici Programa vaspitanja i obrazovanja, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje ustanove.

Nakon toga je usvojen Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova pomoći u kući, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešću korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći u kući. Na dnevnom redu poslednje sednice Opštinskog veća bio je i predlog Zaključka o usvajanju Pete izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu jer se dodaje četiri nove javne nabavke i vrši se izmena jedne. Što se tiče predloga Rešenja o odobravanju sredstava Domu zdravlja „1. Oktobar“ Plandište za finansiranje određenog broja radnika, rečeno je da se ovim rešenjem odobravaju sredstva za finansiranje jednog vozača. Većnici su usvojili i predlog Rešenja da se iznos aproprijacije koju nije moguće iskoristiti prenese u tekuću budžetsku rezervu kao i predlog Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve za potrebe izrade tehničke dokumentacije „Sistem automatizacije na objektima vodosnabdevanja na izvorištima u naseljima opštine Plandište“.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

 

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...