Pre usvajanja dnevnog reda 125. sednice Opštinskog veća opštine Plandište predsedavajući, predsednik opštine Jovan Repac je predložio dopunu dnevnog reda sa još dve tačke tako da je na ovoj sednici ukupno bilo 8 tačaka dnevnog reda.

Posle usvajanja zapisnika sa 124. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo razmatrati i utvdili Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju oblasti za čije praćenje su zaduženi pojedini članovi Opštinskog veća Opštine.

Tačka se tiče novog člana veća, Manuele Kornja koja će u buduće biti zadužena za oblast Zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti praćenja stanja komunalne delatnosti, korišćenja građevinskog zemljiša i poslovnog prostora, kao i funkcionisanja mesnih zajednica.

Nakon toga većnici su usvojili Predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište. Na 125. sednici Opštinskog veća većnici su bili upoznati sa Predlogom Konkursa za novčanu pomoć studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2019/2020 godinu.

Uslovi konkursa su da studenti imaju prebivalište na teritoriji opštine Plandište, da su upisali prvu godinu studija prvog stepena na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, da imaju prebivalište na teritoriji opštine Plandište najmanje 12 meseci pre raspisivanja Konkursa, da prvi put upisuju prvu godinu studija i da nisu u radnom odnosu.

Nakon toga, većnici su razmatrali i usvojili Program unapređenja dostupnosti zdravstvene zaštite starim licima opštine Plandište radom terenskih službi a zatim je usvojena Šesta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu, shodno kojoj se menja ukupna vrednost Plana javnih nabavki sa 236.049.948 dinara na 241.714.948 dinara.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.