Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u   daljem   tekstu:   Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku usluga „Nabavka službenih automobila za potrebe opštinske uprave“. Predmetna javna nabavka sprovodi se u postupku javne u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom  o  javnim  nabavkama  („Sl.  glasnik  RS”  br.  124/2012,  14/2015  i  68/2015)  i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.