Korisničko uputstvo u vezi sa refundacijom PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

Ovo Korisničko uputstvo predstavlja materijal namenjen fizičkim licima koja mogu da ostvare pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe.

1. Ko može da ostvari pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe?
Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za nabavke izvršene od 01.01.2013. godine može da ostvari:
1) roditelj, odnosno
2) staratelj bebe, ako ispunjava sledeće kumulativne uslove:
– da je punoletni državljanin Republike Srbije,
– da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije,
– da je kupio hranu i opremu za bebe,
– da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme ostvaren u iznosu manjem od 1.012.766,03 dinara
– da je ukupna vrednost imovine roditelja, odnosno staratelja na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na imovinu manja od 24.686.171,87 dinara;
– da poseduje fiskalni isečak izdat od strane prodavca u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase.

2. Do kog iznosa se može ostvariti obim prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe?
Pravo na refundaciju PDV, može se ostvariti u iznosu PDV koji je sadržan u vrednosti fiskalnog računa za kupljenu hranu i opremu za bebe, a najviše do iznosa od 73.847,52 dinara za bebu starosti do dve godine i to:
– u iznosu do 42.198,58 dinara za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe;
– u iznosu do 31.648,94 dinara za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe.
Ako kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe ostvari refundaciju PDV u iznosu manjem od 42.198,58 dinara, pravo na refundaciju PDV u prvoj godini bebe smatra se u potpunosti ostvarenim.
Dinarski iznosi koji se odnose na ukupan neto prihod i ukupnu imovinu roditelja, odnosno staratelja bebe i iznos za koji se može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši.
Dakle, roditelji /staratelji mogu ostvariti pravo na refundaciju PDV za nabavljenu hranu i opremu za bebe, za nabavke koje se izvrše počev od 01. januara 2013. godine.

3. Na koju vrstu hrane i opreme za bebe se može ostvariti refundacija PDV?
Hranom i opremom za bebe za čiju nabavku može da se ostvari pravo na refundaciju PDV, smatraju se:
1. mleko za odojčad,
2. kašice,
3. krevetac,
4. kolica,
5. stolica za hranjenje,
6. stolica za kola,
7. pelene.

4. Na koji način se može ostvariti postupak refundacije PDV za kupovinu hranei opreme za bebe?
Kupac hrane i opreme za bebe ostvaruje pravo na refundaciju PDV na osnovu pismenog zahteva koji se podnosi na Obrascu RFNB – Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište. Obrazac RFNB se može naći na sajtu Poreske uprave: www.poreska uprava.gov.rs u delu Obrasci.
Uz zahtev se dostavljaju:
– fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe (obveznika PDV) u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV,
– fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka;
Izuzetno, u slučaju kada je podnosilac zahteva usvojitelj, odnosno staratelj, pri prvom podnošenju zahteva, dostavlja:
– fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju,
– a staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo.
Na dan podnošenja zahteva za refundaciju PDV moraju da budu ispunjeni svi propisani uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe.

5. Koji je rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV za kupovinu hraneiopreme za bebe?
Kupac hrane i opreme za bebe može da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 01. do 15. februara, odnosno od 01. do 15. jula tekuće godine (ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana).
Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV je prekluzivan, što znači da zahtev može da se podnese samo u zakonom propisanim rokovima.
Ukoliko je kupac hrane i opreme za bebe propustio da podnese zahtev za refundaciju PDV u prethodnom periodu, za nabavke koje je izvršio od 01.01.2013. godine, može u narednom roku da podnese zahtev za refundaciju PDV.

Ukoliko su nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podneti zahtevi za refundaciju PDV pre roka koji je propisan zakonom isti će biti odbačeni zaključkom kao preuranjeni.
Zahtev se može ponovo podneti, ukoliko je prethodno bio odbačen zbog nedostatka nekog dokaza, ako se dokaz obezbedi u propisanom roku za podnošenje.

6. Podnosiocu zahteva – kupcu hrane i opreme za bebe po podnetim zahtevima uz koje su priloženi računi prodavca hrane i opreme za bebe kojima je izvršena nabavka hrane i opreme za bebe pre datuma rođenja deteta, može se odobriti refundacija PDV. Napominjemo da se ne može priznati pravo na refundaciju PDV ukoliko su računi izdati pre 01.01.2013. godine.

7. U situaciji kada se kupovina hrane i opreme za bebe vrši putem Interneta obaveštavamo da podnosilac zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebu od lica koje je registrovano za obavljanje delatnosti 47.91-trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta, može ostvariti pravo na refundaciju PDV pod zakonom propisanim uslovima i ako poseduje:

– račun na kome je iskazan PDV kao dokaz da je izvršio kupovinu hrane i opreme za bebe,

– dokument kojim potvrđuje da je kupovina hrane i opreme za bebe izvršena posredstvom Interneta i

– dokaz o plaćanju računa.

Napominjemo da se, ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi navedene dokaze, ne može priznati pravo na refundaciju PDV.

8. U situaciji kada fizičko lice-roditelj, odnosno staratelj podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupljenu hranu i opremu za bebe (npr. blizance, trojke, četvorke i sl.), obaveštavamo vas da roditelj, odnosno staratelj podnosi obrazac zahteva za svako dete i ostvaruje pravo na refundaciju PDV ukoliko ispunjava uslove propisane zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost, u iznosu do 42.198,58 dinara, odnosno 31.648,94 dinara, za svako dete. To znači da roditelj, odnosno staratelj, podnosi onoliki broj zahteva koji odgovara broju dece za koji može da ostvari pravo na refundaciju PDV, pri čemu napominjemo da uslovi koji se odnose na visinu primanja podnosioca, kao i vrednost imovine, su utvrđeni Zakonom i odnose se na istog podnosioca bez obzira na broj dece za koje ostvaruje pravo na refundaciju. Takođe, računi koji se u konkretnom slučaju podnose uz zahteve, sagledavaju se u kontekstu svih zahteva shodno broju dece za jednog podnosioca.

9. Hranitelj ne može da ostvaruje pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, osim ako je postavljen za staratelja bebe.

10. Postupanje organizacione jedinice Poreske uprave po podnetom zahtevu Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa potrebnom dokazima.

Refundacija PDV na račun kupca hrane i opreme za bebe, vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.
x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...