OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište

 objavlјuje

OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta „Re3-produkt“ doo, Plandište, kod Banatplasta bb, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA „Sakuplјanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada“ na kat. parc. br. 940 KO Plandište, Opština Plandište. U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-24/2016-01-IV od 02.08.2016. godine kojim je utvrđeno da je za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta.

Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08) .

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavlјuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditelјstvo i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavlјuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09).

 

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...