OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU

U skladu sa članom 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br. 135/2004 i  br.36/2009), Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek  za  opštu upravu,  objavlјuje:

OBAVEŠTENJEM O JAVNOM UVIDU,
JAVNOJ PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI O STUDIJI O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta REKONSTRUKCIJA LOKACIJE RADIO BAZNE STANICE „Veliki Gaj“ –RAX02/PAQ02, PLANDIŠTE na kat. parc. Br 1345/2  KO Veliki Gaj, opština Plandište, nosioca projekta preduzeća „TELEKOM SRBIJA“ a.d. Beograd, Izvršna jedinica Pančevo, Svetog Save 11.

Saglasno članu 20.stav 1 i 2 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Opštinske uprave Plandište, u kancelariji br. 6, u periodu  od  22.08.2016. godine do 11.09.2016. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U skladu sa članom 6. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 69/05) zainteresovani organi, organizacije i javnost, za vreme trajanja javnog uvida mogu podneti primedbe i mišlјenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku Opštinskoj upravi Plandište.

Javna rasprava biće održana u prostorijama Opštinske uprave, dana 13.09.2016. godine u vremenu od 12.00-14.00 časova

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...