Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Opština Plandište, poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti usluga „Stručni nadzor nad radovima na rekonstrukciji dela lokalnog puta Banatski Sokolac-Miletićevo-Markovićevo na teritoriji opštine Plandište (Faza I)“.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.