OPŠTINA OSTVARILA SUFICIT

Danas je održana 130. sednica Opštinskog veća opštine Plandište. Sednicom koja je ukupno imala 9 tačaka dnevnog reda predsedavo je predsednik Opštine, Jovan Repac.

Posle usvajanja zapisnika sa 129. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo razmatrali Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu za period januar-septembar 2019. godine. Po rečima izvestioca, Izvešaj je rađen po smernicama koje su dobijene od Ministarstva finansija . Za prvih 9 meseci, izvršenje budžeta opštine Plandište je teklo prema planiranoj dinamici. Za prvih devet meseci, tekući prihodi su bili u iznosu od 412.999.000,00 dinara što čini 60,47% ukupnog budžeta. Rashodi, za isti period su bili 409.543.000,00 dinara, odnosno 59,19% od ukupnog budžeta što znači da je u tom periodu Opština ostvarila suficit u iznosu od 17.042.000,00 dinara. Nakon toga, većnici su utvrdili  Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (četvrti dopunski budžet). Izvestilac je u vezi sa ovom tačkom rekao da je imene došlo zahvaljujući većem prilivu sredstava u iznosu od 15.652.255,00 dinara tako da su ukupni prihodi i primanja  koji su ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine povećani sa 692.143.167 dinara na 710.595.255,00 dinara. Kako je rečeno, najveći rashodi pojavili su se kod Doma zdravlja, oko 5 miliona dinara za obaveze prema dugovanjima Apoteke.

Na dnevnom redu 130. sednice Veća bilo je i utvrđivanje Predloga Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja migranata na teritoriji opštine Plandište za period 2019-2023. godine.  U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda rečeneo je da novi Akcioni plan urađene poštoje istekao stari. Akcioni plan za unapređenje položaja migranata na teritoriji opštine Plandište za period 2019-2023. godine predstavlja lokalni akcioni dokument u kome je jasno iskazana spremnost Opštine  da doprinese povećanoj integraciji i smanjenju siromaštva izbeglih i interno raseljenih lica, kao i povećanju znanja i građanske svesti stanovnika neformalnih i nehigijenskih naselja na teritoriji Opštine. Opština, istovremeno pokazuje spremnost za realizaciju projekata i planova  koji su predstavljeni u specifičnim ciljevina Lokalnog akcionog plana.Nakon toga, usvojenjn je predlog Rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama koji broji šest člnova koji je zadužen za praćenje i izveštavanje Komesarijata o migracijama na teritoriji opštine Plandište, za predlaganje programa ,mera i planova aktivnosti koje treba preduzeti radi efikasnijeg upravljanja migracijama na teritoriji opštine i za druge poslove u oblasti upravljanja migracijama, u skladu sa zakonom,

Većnici su jednoglasno usvojili  Predlog Rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama a nakon toga i  Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište. Ove godine zbog mnjeg broja studenta koji su konkurisali za ovu vrstu pomoći, studeti koji ispunjavaju uslove konkursa će u 10 mesečnih rata dobijati po 7.000,00 dinara, za dve više nego prošle godine.  Većnici su nakon toga usvojili Rešenja o odbijanju prigovora Dević Siniše iz Velike Grede.

Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su zahtevi fizičkih i  pravnih lica  i  tekuća pitanja.