IZVEŠTAJ SA 138. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Poslednja, 138 sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 14.02.2020. godine. Na dnevom redu sednice kojom je predsedavao predsednik opštine Plandište, Jovan Repac, našlo se 13 tačaka. Prva tačka koju su većnici razmatrali i utvrdili bila je Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (Prvi dopunski budžet). Izvestilac po ovoj tački je rekao da je zbog novog priliva sredstava, budžet opštine Plandište korigovan za 95 miliona dinara i da je sada u iznosu od 645 miliona dinara.

Nakon toga, većnici su utvrdili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti kojom su obezbeđena prava na novu dnevnu uslugu u zajednici i to Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i mlade sa invaliditetom. Utvrđen je i Predlog zaključka o donošenju Programa unapređenja socijalne zaštite u opštini Plandište za 2020. godinu koji obuhvata mere i aktivnosti za podsticaj i razvoj postojećih i novih usluga socijalne zaštite na području opštine. Takođe je rečeno da Program mora da bude usagleš sa strategijom razvoja koju donosi Vlada i Strategijom razvoja opštine Plandište.

Na 138. sednici Opštinskog veća, razmatran je i utvrđen i Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2020. godinu. Izvestilac je u okviru ove tačke rekao da su ovim programom obuhvaćene parcele predviđene za otuđenje u 2020. godini, da se utvrđuje rok za pokretanje i sprovođenje postupka otuđenja kao i postupak i način davanja u zakup građevinskog zemljišta.

Što se tiče Predloga Programa korišćenja sredstava od naplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2020. godinu koji je takođe utvrđen na poslednjoj sednici Opštinskog veća, njime se planiraju prihodi koji će biti ostvareni od naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište.

Programom je planirano da se sredstva koriste za unapređenje života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturalnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života, na koje saglasnost daje nadležni organ Autonomne pokrajine Vojvodine. Utvrđen je i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na usaglašavanje kapitala preduzeća Javnog preduzeća „Polet“ Plandište.

Nakon toga, većnici su razmatrali Finansisjski plan Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2020. godinu prema kojem opština Plandište učestvuje u strukturi budžeta Arhiva sa 430 hiljade dinaara. Usvojeno je i Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan, Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište za period januar-decembar 2019. godine i davanje mišljenja na Izveštaj, za koji je rečeno da su zadaci Saveta zaštita pacijenata, delovanje u oblasti javnog zdravlja i obavljanje drugih poslova i zadataka u skladu i na način određen odredbama Statuta opštine Plandište. Usvojen je i Izveštaj o implementaciji Plana javnog zdravlja opštine Plandište za 2019. godine i davanje mišljenja na Izveštaj kao i Rešenje o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Plandište za 2020. godinu.

U okviru ove tačke rečeno je da Savet izdvojio kao prioritete: potražnju za zapošljavanje, male zarade u poljoprivredi i tekstilnoj industriji i neodgovarajuća stručna sprema zaposlenih. Većnici su doneli Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za 2019. godinu.

Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su zahtevi fizičkih i pravnih lica i tekuća pitanja.

 

x

Takođe pogledajte ...

Domu u Starom Lecu uručena donacija Banke hrane Vojvodine

Domu za duševno obolela lica 1.Oktobar iz Starog Leca je zahvaljujući odličnoj ...