USVOJEN ZAVRŠNI RAČUN OPŠTINE ZA 2018.

Poslednja, 29. sednica Skupštine opštine Plandište održana je u petak,  21. 06.2019.godine. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao Endre Sabo, predsednik SO Plandište, bilo je ukupno 13 tačaka. Odbornici su prvo razmatrali i usvojili  Odluku o Završnom računu budžeta opštine Plandište za 2018.godinu. U okviru ove tačke je rečeno da su u postupku pripreme Završnog računa budžeta za 2018.godinu sprovedena knjiženja kojim se obezbeđuje izrada završnog računa po gotovinskoj osnovi.

Analizom prikazanih tabela izveštaja u materijalu za ovu tačku, konstatuje se da su ukupni prihoda  i primanja u 2018.godini iznosila 539.401.000 hiljada dinara a ukupni rashodi 535.943.000 hiljade dinara. U izveštaju ovlašćenog revizora stoji da, po njihovom mišljenju“ finansijski izveštaji prikazuju istinto i objektivno , po svim materijalno značajnim pitanjima, finansisjki položaj opštine Plandište  na dan 31. decembra 2018.godine, kao i rezultate njihovog poslovanja, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisma Republike Srbije.“

Nakon toga, doneta je Odluka o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama za koju je rečeno da će se na osnovi nje  poboljšati materijalni položaj  nezaposlenih porodilja sa prebivalištem  na teritoriji opštine Plandište, kao vid organizovane socijalne pomoći.  Odbornici su jednoglasno doneli  i Odluku o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata kojom se bliže uređuje postupak prijavljivanja  i upravljanja privatnim interesima javnih funkcionera  opštine Plandište u postupku utvrđivanja predloga i donošenja odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti opštine Plandište.

Na 29.sednici SO Plandište doneta je i  Odluka o postupku predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora javnog preduzeća čiji je osnivač opština Plandište. Na dnevnom redu poslednje sednice SO Plandište bilo je i razmatranje jednog broja  Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju ustanova čiji je osnivač opština Plandište. Prvi je bio Izveštaj o radu Opštinskog veća opštine Plandište za 2018.godinu. U okviru ove tačke je rečeno da je Veće razmatralo 230 tačaka dnevnog reda i usvojilo 97 predloga akata i to30 predloga odluka, 61 predloga rešenja, 3 predloga programa i 3 ostala akta. Takođe je rečeno da je Opštinsko veće sve odluke donelo jednoglasno. Najava sednica sa kompletnim materijalom kao i izveštaji sa sednica objavljeni su na internet prezentaciji  Opštine Plandište

Nakon toga, jednoglasno su usvojeni Izveštaji Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2018.godinu, Narodne biblioteke Plandište, Kulturno obrzovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta Plandište i Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište, sve za period 01.01. 2018.do 31.12.2018.

U okviru Odborničkih pitanja, odbornici su konstatovali potrebu da se u Domu zdravlja u Plandištu oformi Služba hitne pomoći i da se , u koliko je moguće, redovnije održavaju javne zelene površine u Hajdučici. Rečeno je i da bi sve protivgradne stanice u Opštini trebalo da budu aktivne jer su trenutno aktivne samo dve.