IZVEŠTAJ SA 8. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Osma sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u  petak,  05.08.2016. godine. Na dnevnom  redu 8. sednice Opštinskog veća kojim je predsedavao predsednik opštine, Jovan Repac , bilo je ukupno 8 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa 6.i 7.sednice većnici su prvo razmatrali Predlog Zaključka o usvajanju četvrte Izmene Plana javnih nabavki za 2016.godinu. U okviru ove tačke rečeno je da se zbog svih izmena koje su navedene u četvrtoj izmeni Plana javnih nabavki za 2016.godinu, menja i ukupna vrednost dobara I da se iznos od 12.060.000 zamenjuje sa iznosom od 8.720.000 dinara, da se ukupna vrednost usluga i ukupan  iznos od 32.157.000 zamenjuje se iznosom od 29.720.000 dinara  I  menja se ukupna vrednost radova, iznos od 51.879.421 zamenjuje se iznosom od 31.642.671 dinara.. Četvrtom izmenom Plana javnih nabavki opštine Plandisšte za 2016.godinu ukupna vrednost od 96.096.421 menja se u 70.179.671 dinara dez PDV-a.

Na dnevnom redu poslednje sednice Opštinskog veća opštine Plandište bio je i Predlog Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama kojim se bliže odredjuju uslovi, obim, način, kriterijumi i postupak dodele  sredstava crkvama i verski zajednicama za finansiranje i sufinasiranje programa/projekata iz budžeta opštine Plandište. Finansiranje i sufinansiranje projekata verskih zajednica  vrši s ena osnovu javnog konkursa  koji raspisuje Opštinsko veće opštine Plandište na predlog Komisije za sprovodjenje javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama.

Predlogom Programa unapredjenja socijalne zaštite u Opštini Plandište za 2016.godinu koji je takodje bio na dnevnom redu 8.sednice Opštinskog veća opštine Plandište utvrdjene su prioritetne grupe, lokalni prioriteti dinamika realizacije ovih prioriteta.

Većnici Opštinskog veća opštine Plandište su razmatrati i dve tačke koje se odnose na regresiranje prevoza učenika srednjih škola,  Predlog Program o utvrdjivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno /vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period septembar-decembar 2016.godine u okviru koje je predloženo da to bude u visini od 30 posto od ukupne cene i Predlog Rešenja o utvrdjivanju visine regresiranja troškova redovnih učenika srednjih škola sa područja Opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za septembar-decembar 2016.godine. U okviru ove tačke predloženo je da Opština regresira iznad  4900,00 dinara od cene koju naplaćuje ovlašćeni prevoznik za sve relacije sa susednim opštinama (Vršac, Alibunar I Sečanj), odnosno , iznad 3.900,00 dinara  od cene koju naplaćuje  ovlašćeni prevoznik umanjenju za komercijalni popust  koji daje prevoznik za relaciju Margita- Vršac i Jermenovci –Alibunar. Opština će snositi troškove mesečnih karata u visini od 30% od cene koju naplaćuje ovlašćeni prevoznik, umanjenu za komercijalni popust koji daje ovlašćeni prevoznik, za sve relacije van susednih opština (Beograd, Pančevo, Zrenjanin).

Pretposlednja i poslednja tačka bili su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.

 

x

Takođe pogledajte ...

Bogatstvo folklora predstavljeno na Opštinskoj smotri u Plandištu

Kulturno obrazovni centar Vuk Karadžić Plandište, pod pokroviteljstvom loklane samouprave Opštine Plandište, ...