Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 86/2015 i 41/2019), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 4-204/2019-II od 01.07.2019. godine, Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbegličkih porodica“, JNMV 17/2019, interni br 4-207/2019-01IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.