Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4-200/2019-II, od 21.06.2019. godine   i   Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj: 4-201/2019-II, od 21.06.2019. godine, pripremljena je KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGE MOBILNE  TELEFONIJE Broj JN 16/2019.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.