Na osnovu čl. 36. st. 1. tačka 2) i 61. Zakona o javnim nabavkama, čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Mišljenja Uprave za javne nabavke broj 404-02-530/20 od 06.02.2020. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4-72/2020-II od 18.02.2020. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 4-73/2020-II od 18.02.2020. godine, pripremljena je KONKURSNA DOKUMENTACIJA u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku – usluga održavanja informacionog sistema HERMES.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja možete preuzeti ovde.